Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR

Aan iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR is een overlegorgaan waarvan de leden zich o.a. bezighouden met het nauwgezet volgen van het beleid van het schoolbestuur.

De MR kan spreken over alle zaken die te maken hebben met de school. Zij kan ook voorstellen doen aan het schoolbestuur. Dit schoolbestuur moet volgens de in het reglement bepaalde gevallen het advies van de MR vragen, terwijl zij voor andere besluiten de instemming van de MR nodig heeft. De MR vergadert ongeveer 6 maal per schooljaar. De vergaderingen zijn steeds openbaar. 

Het vergaderschema voor 2020-2021 is als volgt:
donderdag 10 september om 19.30u
maandag 2 november om 19.30u
donderdag 14 januari om 19.30u
maandag 1 maart om 19.30u
donderdag 22 april om 19.30u
maandag 7 juni om 19.30u
donderdag 1 juli om 19.30u

Het overzicht met de besproken punten tijdens de vergaderingen van de afgelopen periode vindt u in bijgevoegde documenten. Uitgebreidere notulen van de vergadering kunt u opvragen bij een van de leden van de MR.

GMR SKOBA

De GMR beslist vooral over schooloverstijgende zaken. In de GMR zitten afgevaardigden van alle Medezeggenschapsraden van bij ons schoolbestuur behorende scholen. Alle Medezeggenschapsraden hebben bepaalde taken overgedragen aan de GMR. et het schoolbestuur is een reglement opgesteld, aan de hand waarvan zowel de GMR als de MR moet werken. Het is opgebouwd uit artikelen waarin bijvoorbeeld de bevoegdheden, taken, verkiezingen, geschillen, werkwijze, zittingsduur e.a. omschreven zijn.

De MR-leden

Onze MR telt vijf leden. Drie leden zijn gekozen vanuit de ouders en twee leden zijn gekozen vanuit het personeel. Als adviseur neemt de directeur deel aan de vergaderingen. De zittingsduur van MR-leden bedraagt 3 jaar. Ouders/verzorgers die meer over de MR willen weten of zich hiervoor op willen geven, kunnen dat altijd doen bij een van de leden van de MR.

De samenstelling van en de taakverdeling binnen de MR is momenteel:
Voorzitter/ penningmeester:       
Eelo de Vos (oudergeleding)
Secretaris:                                   
Juta van Haandel (oudergeleding) 
Penningmeester:
Saskia Bijl (oudergeleding)
Leden:                                         
Lisanne Schenk (schoolteam)
Francisca Rietveld (schoolteam)

Koen van de Genugten (directeur, adviserend lid)

Contact met de MR

De MR (en ook de GMR) zijn bereikbaar via het postadres en het telefoonnummer van de school. De MR heeft ook een eigen e-mailadres: 
mr.kbs.desatelliet@gmail.com