Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze Methodes


Op het Avontuur maken we gebruik van een aantal methodes. Deze methodes dienen als leidraad voor ons onderwijs en zorgen voor waarborging van de leerlijnen. Wij bekijken zelf hoe wij vorm geven aan de methode en laten deze aansluiten bij de visie van de school.  
 
De methodes die wij op school gebruiken zijn:
 

 ‘Wereld in getallen i.c.m. Snappet’ 

Wereld in Getallen  5 (WiG) is een rekenmethode voor het basisonderwijs, van groep 3 tot en met 8. Met WiG geven we de leerlingen een stevige basis mee en halen we het beste rekenresultaat uit élke leerling. 
Op de Satelliet gebruiken we het instrument Snappet, waarop de leerlijnen van deze methode staan. Verderop kun je lezen op welke wijze wij met Snappet (tablets en chromebooks) in de klas werken. 
 

‘Taal actief 4’

 Taal in Beeld is een methode voor taal- en spellingsonderwijs voor de groepen 4 t/m 8. Ook van deze methode staan de leerlijnen op Snappet. 

‘Spelling actief 4 

 Spelling in beeld is de spellingmethode bij taal actief. Met dezelfde filosofie en manier van werken. Dezelfde sterke punten en mogelijkheden voor differentiatie. Spelling in beeld leert kinderen zoveel mogelijk woorden correct te spellen. Spelling in beeld traint bovendien de denkwijze om tot de juiste spelling te komen. 
 

‘Technisch Lezen’  Karakter

We gebruiken de leerlijnen in Snappet voor technisch lezen van groep 4 t/m groep 8. De methode besteedt veel aandacht aan differentiatie. De methode heeft leuke en interessante teksten op het niveau van de kinderen.  
 

‘Holmwoods’ 

Deze methode gebruiken we voor het vak Engels van groep 6t/m 8. 
 

‘Pennenstreken’ 

Voor schrijven gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’. Met de nieuwe versie van de schrijfmethode Pennenstreken leert elk kind op de basisschool schrijven. Ons motto is: leesbaar kunnen schrijven is belangrijk, want schrijven is een leerstrategie. Alle schrijfopdrachten in deze nieuwe schrijfmethode zijn functioneel. Op het Avontuur schrijven we in blokschrift. Het blokschrift sluit goed aan op het leren lezen in de onderbouw met de methode “Veilig Leren Lezen”.  
 

 ‘Leeslink’

 Voor begrijpend en studerend lezen gebruiken we op school ‘Leeslink’, een methode die met haar teksten en opdrachten heel erg inspeelt op de actualiteit. ‘Leeslink’ wordt ook verwerkt op de tablets. De teksten worden uitgeprint zodat de kinderen kunnen onderstrepen en van papier kunnen lezen.  
 

‘Karakter' 

Karakter is een methode voor technisch lezen. Deze gebruiken we in de groepen 4 t/m 8.  
 

‘Veilig leren lezen, KIM versie’ 

In de onderbouw werken we naar volle tevredenheid met de leesmethode Veilig Leren Lezen. Vorig schooljaar zijn wij in de groepen 3 gestart met de nieuwste versie van deze methode: Veilig Leren Lezen, Kimversie. 
Veilig Leren Lezen houdt veel rekening met de verschillende niveaus waarop kinderen lezen. Zo is er veel aandacht voor zowel de risicolezers als de vlotte lezers. Kinderen werken op hun eigen niveau, maar wel allemaal binnen hetzelfde thema. Zo behouden de kinderen het gevoel samen één groep te vormen.  
De methodes Taal in Beeld, en Karakter (taal- en leesmethode waar wij vanaf groep 4 mee werken) sluiten heel goed aan op Veilig Leren Lezen.  
 

‘Schrijfdans’

 Schrijfdans benadert het schrijven vanuit het totale functioneren van het kind, vanuit het vinden van een eigen ritme in tegenstellingen als spanning tegenover ontspanning, lussen naar boven en naar beneden, links en rechts, langzaam of snel... Het kind krijgt in het maken van muziektekeningen voldoende vrijheid om de bewegingen vanuit de eigen belevingswereld en emoties uit te drukken en daarbij de eigen zwaai en draai te vinden. We werken eerst met twee handen om de lateralisatie te bevorderen. 
Het leren schrijven is voor het jonge kind uitermate belangrijk. Het stimuleert de ontwikkeling van beide hersenhelften, net zoals kruipen dat doet. Ook al zijn er auto's, toch blijven we lopen. Ook al hebben we computers, je handschrift heb je altijd bij de hand! 

‘Met sprongen vooruit’ 

Met het totaaloverzicht op de rekenleerlijnen leert de leerkracht de juiste oefeningen en spellen zowel interactief klassikaal als individueel aan te bieden. De leerlingen ervaren deze oefeningen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen. Ze mogen bewegen en eigen producties maken wat de betrokkenheid verhoogt. Deze positieve wisselwerking tussen inhoud en vorm zorgt ervoor dat de resultaten bij leerlingen die les krijgen op basis van Met Sprongen Vooruit direct omhooggaan. 
 

 ‘IPC’ 

Onze kinderen komen continu in aanraking met enorme hoeveelheden informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen tussen mensen en tussen (sub)culturen. Dit vraagt om ander onderwijs. Onderwijs waarbij er naast kennis ook aandacht is voor vaardigheden en inzicht. IPC biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. 
 
Waarde(n)vol leren 
Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar. 
 

Snappet (werken met tablets/chromebooks in de klas) 

In maart 2017 zijn we in de groepen 4 tot en met 8 gaan werken met Snappet. Het doel van Snappet is het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs. Snappet dient als interactieve (slimme) vervanging voor de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. 
 
De leerkracht blijft gewoon instructie (uitleg) op het digibord geven zoals de kinderen gewend zijn. De verwerking (opgaven) doet de leerling vooral via Snappet en niet zo vaak meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is de opgave fout, dan kan de leerling deze direct verbeteren. De kinderen hoeven dus niet meer te wachten tot de leerkracht het werk heeft nagekeken, ze zien gelijk of de opdracht goed of fout is. Ondertussen kan de leerkracht via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer van de leerkracht. Achter de naam ziet de leerkracht of een opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, groen met een rode bodem dat de leerling de opgave na verbetering goed heeft gemaakt en groen is in één keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof. Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze opdracht nogmaals uitleggen. De leerkracht kan door Snappet nog beter inspelen op de onderwijsbehoeften van verschillende leerlingen.  
 
Wanneer leerlingen klaar zijn met hun werk kunnen ze op  de tablet extra werk maken. Ze werken dan aan specifieke lesdoelen. Als de leerling een opdracht goed maakt, wordt de volgende opdracht iets moeilijker. Is de opdracht fout, dan wordt de volgende opdracht iets gemakkelijker. Zo kunnen de kinderen werken op hun eigen niveau (zone van naaste ontwikkeling).  
Wat zijn de voordelen van Snappet? 
- De leerlingen krijgen directe feedback;  
- Betere leerresultaten door motivatie en concentratie;  
- Meer individuele differentiatie mogelijk;  
- Direct inzicht in de leervoortgang van de klas en de individuele leerling; 
- Meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse; 
 
Ook dit schooljaar (2017-2018) zullen de tablets en chromebooks gebruikt worden bij de vakken rekenen, taal (waaronder spelling), begrijpend lezen (‘Nieuwsbegrip’) en technisch lezen. Het schrijven met pen op papier zal echter niet worden afgeschaft. Zo zullen we voor het vak taal nog een deel van de leerstof op papier verwerken. Voor het vak rekenen wordt er altijd op papier uitgerekend in een kladschrift.